นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
Privacy Policy
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการของเรามีสิทธิ์รับทราบและเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ถูกเก็บและใช้งานบนเว็บไซต์ ก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณให้กับเรา

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

tenforward.co.th จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของเว็บไซต์ ดังนี้

– User IP
– ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการปรับปรุงเว็บไซต์ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานได้โดยสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

tenforward.co.th ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การค้นหาข้อมูล ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและการตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ โดยจะนำมาใช้ปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชั่นการใช้งาน การนำเสนอเนื้อหาและบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

tenforward.co.th จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น เว้นแต่บุคคลจะยินยอมเป็นอย่างอื่นหรืออนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผย ตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด