Success Stories
News
Slide1

PDPA คืออะไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร???

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยง่าย ดังนั้นจึงต้องมีกฏหมายเพื่อมาคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า และเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลอีกด้วย